Stanovy

                                            STANOVY  SPOLKU

                                                            I.

                                              Název        spolku.

  Název spolku je rozhodnutím ustanovující členské schůze  následující

„ FOX CARS CLUB Svitavy z.s.“

 

                                                           II.

                                                  Sídlo spolku.

 Sídlem spolku se stává :  Pavlovova 1339/33, 568 02 Svitavy

 

                                                           III.

                                                  Účel spolku

 • organizování zájemců o historická vozidla,
 • provádění testací historických vozidel
 • technická pomoc zájemcům provozující historická vozidla,
 • organizování společenských akcí, zaměřených na autoveterány a historické motocykly,
 • provádění eko testací pro motorická vozidla,
 • poradenská činnost pro zájemce o renovace historických vozidel,
 • provádění renovací historických vozidel členů a přátel klubu,
 • propagace aktivit oblasti historických vozidel.

 

                                                             IV.

                 Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

      Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba  starší 18-ti let,schváli-li to členská schůze  prostou většinou  přítomných.

 1. Členství ve spolku vzniká zaplacením ročního příspěvku, jehož výši určí členská schůze na příslušný rok. Tímto okamžikem vznikají práva člena spolku a současně se člen zavazuje plnit základní povinnosti plynoucí pro něj z tohoto členství
 1. Práva člena spolku:
 • podílet se na činnosti spolku,
 • spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku,
 • volit orgány spolku,
 • být volen do orgánů spolku,
 • svými připomínkami a podněty přispívat ke zlepšení činnosti spolku,
 1. Povinnosti člena spolku:
 • dodržovat stanovy spolku,
 • podílet se na činnosti spolku,
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,
 • platit členské příspěvky.
 1. Členství ve spolku zaniká předáním písemné odhlášky člena spolku předsedovi spolku. Po zaplacení členského příspěvku nelze členství ve stanoveném období zrušit.

 

                                                                V.

                                                    Orgány spolku

 1. Nejvyšší orgán spolku.
 • nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, kterou svolává statutární orgán nejméně jednou do roka, jinak dle potřeby činnosti spolku,
 • členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina  všech členů spolku a usnesení jsou příjata souhlasem této nadpoloviční většiny. Každý člen má jeden hlas,
 1. Statutární orgán spolku

Statutárním orgánem spolku je předseda spolku, volený členskou schůzí. Zastupuje spolek navenek .

 1. Testační komise

Členská schůze ze svých řad vybírá členy, kteří splňují požadavky „Federace klubů historických vozidel ČR-národní autorita FIVA“,

pro vykonávání funkce klubových testačních komisařů. Jejich nejmenší počet je 3. Členská schůze poté zvolí předsedu testační komise.

Ten svým podpisem a přidělenám razítkem odpovídá za provedené a vyhotovené testační protokoly.

 

                                                                  VI.

                                             Zásady  hospodaření spolku

 Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), které nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně  závaznými právními předpisy.

 1. Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky dary a aktivity vyplývající z účelu, pro který byl spolek založen a jsou specifikovány v oddíle III. Podle tohoto oddílu budou příjmy rovněž užity.
 2. O příjmech a výdajích vede zvolený pokladník jednoduché účetnictví v pokladní knize pro neplátce DPH.
 3. Hospodaření spolku kontroluje průběžně předseda spolku, členská schůze pak jednou za  kalendářní rok na své výroční schůzi, kde výsledek hospodaření schvaluje.
 4. Nevyužité prostředky v běžném roce se převádějí k 1.1. do roku následujícího.

.

                                                                    VII.

                                                            Zánik spolku

 Spolek zaniká dobrovolným rozhodnutím členské schůze, příčemž k tomuto aktu je potřeba souhlasu všech členů spolku. V tom případě je předseda spolku likvidátorem, který rozdělí hmotné a finanční prostředky spolku rovným dílem  mezi členy.

 

                                                                      VIII..

                                                           Zrušení spolku

 Ke zrušení spolku dochází pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

 

                                                                       IX.

                                                       Závěrečná ustanovení

 Není-li v těchto stanovách ustanoveno jinak , řídí se činnost a hospodaření spolku  dle zákona č.89/2012 Sb.

 1. Tyto stanovy nabývají účinnosti shválením členské schůze 5.3.2016.

 

 

Ve Svitavách dne 5.3.2016